BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2006-2010
Ilość odsłon: 41783

Zarządzenie nr 1/07
Z dnia: 3 stycznia 2007
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 2/07
Z dnia: 8 stycznia 2007
W sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 3/07
Z dnia: 9 stycznia 2007
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 4/07
Z dnia: 10 stycznia 2007
W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie nr 5/07
Z dnia: 12 stycznia 2007
W sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska w Referacjie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 6/07
Z dnia: 18 stycznia 2007
W sprawie: opracowania ukladu wykonawczego budżetu na rok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 7/07
Z dnia: 19 stycznia 2007
W sprawie: powołania zespołu powypatkowego
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie nr 8/07
Z dnia: 5 lutego 2007
W sprawie: zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysai Rady Sołeckiej w sołectwach gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie nr 9/07
Z dnia: 5 lutego 2007
W sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2007 roku w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podpiania i obowiązuje w 2007 roku
    Więcej...

Zarządzenie nr 10/07
Z dnia: 19 lutego 2007
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 11/07
Z dnia: 22 lutego 2007
W sprawie: zmiany budzetu na rok 2007
Data wejścia w życie: z podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 12/07
Z dnia: 28 lutego 2007
W sprawie: zmiany budzetu na rok 2007
Data wejścia w życie: z podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 13/07
Z dnia: 16 marca 2007
W sprawie: przedstawienia Radzie Gminy w Starym dzierzgoniu sprawozdania rocznego za 2006 r. z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: z podjęcia i ogłasza się je w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
    Więcej...

Zarządzenie nr 14/07
Z dnia: 30 marca 2007
W sprawie: zmiany budżecie oraz zmiany planu finsowania dochodów i wydadków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 15/07
Z dnia: 3 kwietnia 2007
W sprawie: powołania komisji przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 16/07
Z dnia: 23 kwietnia 2007
W sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 17/07
Z dnia: 25 kwietnia 2007
W sprawie: powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do rad gmin, Rad powiatów i Sejminu Województwa Pomorskiego oraz wyborów wójtów, Burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 18/07
Z dnia: 30 kwietnia 2007
W sprawie: powołania komosjo konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Przezmarku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 19/07
Z dnia: 30 kwietnia 2007
W sprawie: powołania komosjo konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 20/07
Z dnia: 30 kwietnia 2007
W sprawie: powołania komosjo konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 21/07
Z dnia: 3 kwietnia 2007
W sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 22/07
Z dnia: 25 maja 2007
W sprawie: powołania komisji przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 23/07
Z dnia: 31 maja 2007
W sprawie: zmiany budżetu ... na tok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 24/07
Z dnia: 31 maja 2007
W sprawie: procedury przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych samorządowych pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kiewowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie nr 25/07
Z dnia: 11 czerwca 2007
W sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości połozonej w obrębie Przezmark będącą własnością Gminy Stary Dzierzgoń ...
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Zarządzenie nr 26/07
Z dnia: 15 czerwca 2007
W sprawie: powołania komisji przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 27/07
Z dnia: 22 czerwca 2007
W sprawie: odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie nr 28/2007
Z dnia: 22 czerwca 2007
W sprawie: powołania komisji przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 29/07
Z dnia: 16 lipca 2007
W sprawie: terminu skladania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników szkolnych i zakup jednolitego stroju
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie nr 30/07
Z dnia: 26 lipca 2007
W sprawie: zminy budżetu oraz zminy planu fonansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 31/07
Z dnia: 31 sierpnia 2007
W sprawie: zmiany budżetugminy na rok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 32/07
Z dnia: 3 września 2007
W sprawie: powołania komisji przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 33/07
Z dnia: 20 września 2007
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Zarządzenie nr 34/07
Z dnia: 21 wrzesnia 2007
W sprawie: powołania komisji przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 35/07
Z dnia: 24 września 2007
W sprawie: ustalenia godzin pracy w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2007
    Więcej...

Zarządzenie nr 36/07
Z dnia: 25 wrzesnia 2007
W sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stary Dzierzgoń dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonyc na dzień 21 października 2007
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie nr 37/07
Z dnia: 28 września 2007
W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 38/07
Z dnia: 28 września 2007
W sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 39/07
Z dnia: 19 października 2007
W sprawie: zmiany budzetu ...
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 40/07
Z dnia: 14 listopada 2007
W sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu gminy na rok 2008
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 41/07
Z dnia: 14 listopada 2007
W sprawie: zwrotu kosztów podróży w jazdach lokalnych i zamiejscowych
Data wejścia w życie: z dniem 15 listopada 2007
    Więcej...

Zarządzenie nr 42/07
Z dnia: 16 listopada 2007
W sprawie: powołania komisji przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 43/07
Z dnia: 10 grudnia 2007
W sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Przezmark będącej własnościa Jolanty Lidii von Pilachowskiej
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 44/07
Z dnia: 12 grudnia 2007
W sprawie: zminy budżetu oraz zmiany plny finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 45/07
Z dnia: 14 grudnia 2007
W sprawie: ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkaniowe i lokale socialne
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 46/07
Z dnia: 19 grudnia 2007
W sprawie: powołania członków zwyczajnych Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dolnego Powiśla"
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 47/07
Z dnia: 20 grudnia 2007
W sprawie: ustalenia godzin pracy w Urzędzie Gminy w Starym Dziezgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 48/07
Z dnia: 28 grudnia 2008
W sprawie: zmiany budzetu gminy ...
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 49/07
Z dnia: 31 grudnia 2007
W sprawie: powoia Komisji Inwentaryzacyjnej
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 50/07
Z dnia: 31 grudnia 2007
W sprawie: rozliczenia dotacji przedmiotowych udzielonych z budżet gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 1/08
Z dnia: 1 lutego 2008
W sprawie: powołania zespołu roboczego do realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 2/08
Z dnia: 8 lutego 2008
W sprawie: ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu o czynszu regulowanym i likalu socialnego
    Więcej...

Zarządzenie nr 3/08
Z dnia: 8 lutego 2008
W sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2008 roku w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 4/08
Z dnia: 21 lutego 2008
W sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referanta do zasiłków rodzinnych i stypendiów socialnych w Referacje Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 5/08
Z dnia: 4 marca 2008
W sprawie: powoia Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 6/08
Z dnia: 4 marca 2008
W sprawie: organizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 7/08
Z dnia: 11 marca 2008
W sprawie: powoia Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 8/08
Z dnia: 17 marca 2008
W sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu na rok 2008, oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 9/08
Z dnia: 31 marca 2008
W sprawie: w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Stary Dzierzgoń.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 10/08
Z dnia: 31 marca 2008
W sprawie: w sprawie powołania koordynatora do spraw realizacji Programu Integracji Społecznej
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 11/08
Z dnia: 17 kwietnia 2008
W sprawie: w sprawie ustalenia 2 maja 2008 roku jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/08
Z dnia: 23 czerwca 2008
W sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/08
Z dnia: 27 czerwca 2008
W sprawie: sprzedaży drewna tartacznego
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/08
Z dnia: 2 lipca 2008
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/08
Z dnia: 3 lipca 2008
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wejścia w życie: Wyżej wymieniona Komisja upoważniona jest do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna tartacznego w dniu 25 lipca 2008 roku.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/08
Z dnia: 15 lipca 2008
W sprawie: powołania koordynatora nadzorującego sprawy związane z realizowaniemumów i porozumień w ramach Programu Integracji Społecznej.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/08
Z dnia: 15 lipca 2008
W sprawie: przeprowadzenia kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy w zakresie gospodarki gruntami i zasiłków socjalnych.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/08
Z dnia: 28 lipca 2008
W sprawie: umorzenia należności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 28/08
Z dnia: 30 sierpnia 2008
W sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Przezmark będącej własnością Jolanty Lidii von Pilachowskiej
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/08
Z dnia: 4 sierpnia 2008
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wejścia w życie: Wyżej powołana Komisja upoważniona jest do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Stary Dzierzgoń w dniu 8 sierpnia 2008 roku
    Więcej...

Zarządzenie Nr 30/08
Z dnia: 11 sierpnia 2008
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 31/08
Z dnia: 14 sierpnia 2008
W sprawie: zmiany zasad / polityki / rachunkowości.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1.01.2008 roku
    Więcej...

Zarządzenie Nr 32/08
Z dnia: 1 września 2009
W sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i do wydawania decyzji w sprawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 33/08
Z dnia: 4 września 2008
W sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 34/08
Z dnia: 4 września 2008
W sprawie: udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników szkolnych na rok szkolny 2008/2009.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 35/08
Z dnia: 4 września 2008
W sprawie: wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 36/08
Z dnia: 18 września 2008
W sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na na zastępstwo referenta windykacji podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 37/08
Z dnia: 18 września 2008
W sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 38/08
Z dnia: 18 września 2008
W sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 39/08
Z dnia: 23 września 2008
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 40/08
Z dnia: 26 września 2008
W sprawie: obniżenia ceny wywoławczej drewna w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna tartacznego - topoli w ilości 42,59 m/3
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 41/08
Z dnia: 26 września 2008
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 42/08
Z dnia: 30 września 2008
W sprawie: zmiany budżetu
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 43/08
Z dnia: 3 października 2008
W sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Przezmark będącej własnością Jolanty Lidii von Pilachowskiej
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 44/08
Z dnia: 17 października 2008
W sprawie: zmiany budzetu na rok 2008
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 45/08
Z dnia: 22 października 2008
W sprawie: w sprawie powołania Komisji likwidacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 46/08
Z dnia: 30 października 2008
W sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Zarządzenie Nr 47/08
Z dnia: 31 października 2008
W sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 48/08
Z dnia: 13 listopada 2008
W sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu gminy na rok 2009
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 49/08
Z dnia: 13 listopada 2008
W sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Przezmark będącej własnością Jolanty Lidii Von Pilachowskiej
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 50/08
Z dnia: 13 listopada 2008
W sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 51/08
Z dnia: 17 listopada 2008
W sprawie: zmiany budżetu na rok 2008
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 52/08
Z dnia: 28 listopada 2008
W sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 53/08
Z dnia: 28 listopada 2008
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 54/08
Z dnia: 28 listopada 2008
W sprawie: skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony osoby znajdującej się na liście osób oczekujących
    Więcej...

Zarządzenie Nr 55/08
Z dnia: 8 grudnia 2008
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 56/08
Z dnia: 9 grudnia 2008
W sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 57/08
Z dnia: 19 grudnia 2008
W sprawie: unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 58/08
Z dnia: 31 grudnia 2008
W sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Przezmark będącej własnością Jolanty Lidii Von Pilachowskiej
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 59
Z dnia: 31 stycznia 2008
W sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zrządzenie nr 1/09
Z dnia: 12 stycznia 2009
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 2/09
Z dnia: 13 stycznia 2009
W sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 roku.
    Więcej...

Zarządzenie nr 3/09
Z dnia: 23 stzcynia 2009
W sprawie: w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie nr 4/09
Z dnia: 30 stycznia 2009
W sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Ustalone zasady rozliczania obowiązują od dnia 02.01.2009
    Więcej...

Zarządzenie nr 5/09
Z dnia: 2 lutego 209
W sprawie: ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu o czynszu regulowanym i lokalu socjalnego
    Więcej...

Zarządzenie nr 6/09
Z dnia: 9 lutego 2009
W sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu na rok 2009, oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2009
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 7/09
Z dnia: 9 lutego 2009
W sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw obrony cywilnej i ochrony środowiska w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Starym Dzierzgońiu.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie nr 8/09
Z dnia: 9 lutego 2009
W sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2009 roku.
    Więcej...

Zarządzenie nr 9/09
Z dnia: 17 lutego 2009
W sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Przezmark będącej własnością Jolanty Lidii Von Pilachowskiej
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie nr 10/09
Z dnia: 27 lutego 2009
W sprawie: skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony osoby znajdującej się na liście osób oczekujących
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/09
Z dnia: 27 lutego 2009
W sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2009.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/09
Z dnia: 3 marca 2009
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 13/09
Z dnia: 3 marca 2009
W sprawie: w sprawie Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Obsługę bankową budżetu Gminy Stary Dzierzgoń
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/09
Z dnia: 3 marca 2009
W sprawie: organizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 roku.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 15/09
Z dnia: 13 marca 2009
W sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Stary Dzierzgoń.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/09
Z dnia: 13 marca 2009
W sprawie: zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu nr WNDPOKL. 09.01.02-22-158/08 pn." Lepszy start- lepsza przyszłość - cykl zajęć dydaktyczno - wyrównawczo- psychoedukacyjnych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim „ w organie i w jednostkach organizacyjnych gminy.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od zaistnienia pierwszego zdarzenia gospodarczego dotyczącego Projektu.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/09
Z dnia: 16 marca 2009
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/09
Z dnia: 23 marca 2009
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/09
Z dnia: 26 marca 2009
W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 46/07 z dnia 19 grudnia 2007
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/09
Z dnia: 31 marca 2009
W sprawie: zmiany budżetu na rok 2009
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie nr 27/09
Z dnia: 12 maja 2009
W sprawie: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stary Dzierzgoń dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info