BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2006-2010
Ilość odsłon: 61250

Uchwała nr I/1/06 w sprawiewyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr I/3/06 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr I/4/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała nr I/5/06 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr I/6/06 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała nr I/7/06 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/8/06 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 23 listopada 2006
Wydane przez: Rada gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/9/06 w sprawie zmiany budzetu gminy na rok 2006
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr II/10/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego wyboru
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr II/11/06 w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr II/12/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr II/13/06 w ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr II/14/06 sprawie odwołania Sekretarza Gminy
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr II/15/06 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr II/16/06 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/17/06 w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/18/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Stary Dzierzgoń oraz jej jednostek organizacyjnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr II/19/06 w sprawie ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminyw Starym dzierzgoniu wysokości miesięcznej diety
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 23 listopada 2006
    Więcej...

Uchwała nr II/20/06 w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługującym radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji oraz zwrotu kosztów podróży sluzbowych
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/21/06 w sprawie ustalenia wynadrodzenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 7 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 23 listopada 2006
    Więcej...

Uchwała nr III/22/06 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na rok 2007
Z dnia: 28 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007
    Więcej...

Uchwała nr III/22/06 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2007 rok
Z dnia: 28 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007
    Więcej...

Uchwała nr III/24/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na rok 2007
Z dnia: 28 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2007 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
    Więcej...

Uchwała nr III/25/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006
Z dnia: 28 grudnia 2006
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/1/07 w sprawie wyłonienia przedstawiciela z Gminy Stary Dzierzgoń do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie
Z dnia: 9 lutego 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała nr I/2/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Z dnia: 9 lutego 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała nr I/3/07 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 9 lutego 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała nr I/4/07 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 9 lutego 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała nr I/5/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych
Z dnia: 9 lutego 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała II/6/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Z dnia: 16 marca 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała II/7/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007
Z dnia: 16 marca 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała II/8/07 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 16 marca 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzieniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała II/9/07 w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pjezierza Iławskiego
Z dnia: 16 marca 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała II/10/07 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stary Dzierzgoń do porozumienia o wzajemnej współpracy w celu utworzenia Lokalnej Grupy Działania
Z dnia: 16 marca 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała II/11/07 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń na rok 2007
Z dnia: 16 marca 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgon
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzieniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego z moca obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007
    Więcej...

Uchwała III/12/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007
Z dnia: 27 kwietnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała III/13/07 w sprawie uchwalenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń za rok 2006
Z dnia: 27 kwietnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała III/14/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia do przeliczenia wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Publicznych Szkołach Podstawowych, w Gimnazjum Publicznym i Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 27 kwietnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007
    Więcej...

Uchwała III/15/07 w sprawie przedłuzenia okresu obowiązywania taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 27 kwietnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IV/16/07 w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
Z dnia: 22 czerwca 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IV/17/07 w sprawie ustalenia dodatku za wieloletnią pracę Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 22 czerwca 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2007
    Więcej...

Uchwała nr IV/18/2007 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych
Z dnia: 22 czerwca 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IV/19/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
Z dnia: 22 czerwca 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007
    Więcej...

Uchwała nr V/20/07 w sprawie zminy budżetu na rok 2007
Z dnia: 30 sierpnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr V/21/07 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 30 sierpnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenaw Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 wrzesnia 2007
    Więcej...

Uchwała nr V/22/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnej działki nr 8/52 położonej w obrębie Gisiel
Z dnia: 30 sierpnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęia
    Więcej...

Uchwała nr V/23/07 w sprawie zmiany uchwały
Z dnia: 30 sierpnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007
    Więcej...

Uchwała nr V/24/07 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 30 sierpnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VI/25/07 w sprawie zmiany budżetu
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VI/26/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchylenia statutów jednostek pomocniczych oraz utworzenia sołectw na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/27/07 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VI/28/07 w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/29/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/30/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/31/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/32/07 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/33/07 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla"
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VI/34/07 w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzierzgoń do projektu "Słoneczne Dachy dla Powiśla"
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VI/35/07 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń na rok 2008
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/36/07 w sprawie przejęcia zadań powiatu na podstawie porozumień
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VI/37/07 w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu".
Z dnia: 27 listopada 2007
Wydane przez: Rada Gmyiny Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/38/07 w sprawie zmiany budżetu gminy
Z dnia: 27 grudnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/39/07 w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 27 grudnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia zmocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008
    Więcej...

Uchwała nr VII/40/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2008 rok
Z dnia: 27 grudnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia zmocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008
    Więcej...

Uchwała nr VII/41/07 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
Z dnia: 27 grudnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VII/42/07 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 27 grudnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/43/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
Z dnia: 27 grudnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia zmocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008
    Więcej...

Uchwała nr VII/44/07 w sprawie ustalenia dopłat do ceny za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Z dnia: 27 grudnia 2007
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia zmocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008
    Więcej...

Uchwała nr I/1/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finasowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Z dnia: 5 marca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/2/08 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
Z dnia: 5 marca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/3/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na rok 2008
Z dnia: 5 marca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2008 i podlega publkacji
    Więcej...

Uchwała nr I/4/08 w sprawie zatwierdzenia nabycia prawa dododatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok przez Wójta Gminy w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 5 marca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku
    Więcej...

Uchwała nr I/5/08 w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/07 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 grudnia 2007
Z dnia: 5 marca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/6/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania z stołówki szkolnej oraz wysokości opłat w szkołach na terenie gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 5 marca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2008 roku
    Więcej...

Uchwała nr II/7/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń za 2007 rok
Z dnia: 15 kwietnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/8/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Z dnia: 15 kwietnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/9/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizację zadania: sporządzenie aktualizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami i Gminego Programu Ochrony Środowiska oraz sprawozdania z ralizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
Z dnia: 15 kwietnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/10/08 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia do przeliczenia wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Publicznych Szkołach Podstawowych, w Gimnazjum Publicznym i Przedszkolu Samorządawym na terenie Gmin Stary Dzierzgoń
Z dnia: 15 kwietnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku
    Więcej...

Uchwała nr II/11/08 w sprawie zasad zbywania i płatności obowiązujących przy sprzedaży lokali, budynków oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz stosowaniu bonifikat
Z dnia: 15 kwietnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr II/12/08 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 15 kwietnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/13/08 w sprawie nadania Gimnazjum Publicznemu w Przezmarku imienia Zygmunta Steinborna
Z dnia: 15 kwietnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr II/14/08 w sprawie procedór obowiązujących przy likwidacji środków trwałych Gminy, nie przekazanych jednostką organizacyjnym
Z dnia: 15 kwietnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/15/08 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych Nr 268/2, 289, 290/1, 291, 291/4, 292/6, 292/8 arkusz mapy 2 w miejscowości Stare Miasto gmina Stary Dzierzgoń
Z dnia: 15 kwietnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

Uchwała nr III/16/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 17 czerwca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr III/17/08 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia do przeliczenia wynagrodzeń pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu.
Z dnia: 17 czerwca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008
    Więcej...

Uchwała nr III/18/08 w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząd na terenie gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 17 czerwca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

Uchwała nr IV/20/08 w sprawie budżetu gminy na rok 2008
Z dnia: 26 czerwca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IV/21/08 w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy w Starm Dzierzgoniu
Z dnia: 26 czerwca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr V/22/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Z dnia: 21 sierpnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr V/23/08 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 21 sierpnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Nazwa: Uchwała nr V/24/08 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 21 sierpnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr V/25/08 w sprawie przejęcia nieruchomości
Z dnia: 21 sierpnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr V/26/08 w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Lubochowie i Myślicach
Z dnia: 21 sierpnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr V/27/08 w sprawie akceptacji Planu Odnowy miejscowości Lubochowo
Z dnia: 21 sierpnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr V/29/08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie
Z dnia: 25 listopda 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr V/30/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
    Więcej...

Uchwała nr VII/31/08 w sprawie opłaty od posiadaniu psów na rok 2009
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
    Więcej...

Uchwała nr VII/32/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała nr VII/33/08 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w roku 2009
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała nr VII/34/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2009
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała nr VII/35/08 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009
    Więcej...

Uchwała nr VII/36/08 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Publicznego w miejscowości Przezmark
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/37/08 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała nr VII/38/08 w sprawie wytypowania przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/39/08 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VII/40/08 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VII/41/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VII/42/08 uchylająca uchwalę w sprawie procedur obowiązujących przy likwidacji środków trwałych stanowiących własność Gminy, nie przekazanych jednostkom organizacyjnym
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/43/08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2008 - 2015
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/44/08 w sprawie ustalenia kwot najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2008 roku.
    Więcej...

Uchwała nr VII/45/08 w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie przez Gminę Stary Dzierzgoń w rolę realizatora programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miej sko- wiejskie - obszar A"
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/46/08 w sprawie przejęcia zadań powiatu na podstawie porozumień
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/47/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Z dnia: 25 listopada 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VIII/48/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stary Dzierzgoń do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla
Z dnia: 29 grudnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/49/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Z dnia: 29 grudnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/50/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnychk 2008
Z dnia: 29 grudnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/51/08 w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Z dnia: 29 grudnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/52/08 w sprawie zmiany uchwały nr VIJ743/07 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 grudnia 2007
Z dnia: 29 grudnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/53/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety Przewodniczącemu Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 29 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/54/08 w sprawie zmiany uchwały Nr II /11/08 z dnia 15 kwietnia 2008
Z dnia: 29 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/56/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2009
Z dnia: 29 grudnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009
    Więcej...

Uchwała nr VIII/57/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2009
Z dnia: 29 grudnia 2008
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009
    Więcej...

Uchwała nr I/1/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na rok 2009
Z dnia: 23 stycznia 2009
Wydane przez: Rady Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
    Więcej...

Uchwała nr I/2/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Z dnia: 23 stycznia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr I/3/09 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 23 stycznia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr I/4/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2009 - 2012
Z dnia: 23 stycznia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009
    Więcej...

Uchwała nr I/5/09 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzierzgoń na 2009 rok
Z dnia: 23 stycznia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.
    Więcej...

Uchwała nr I/6/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu
Z dnia: 23 stycznia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr II/7/09 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Stary Dzierzgoń na lata 2009-2010
Z dnia: 24 marca 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr II/8/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Stary Dzierzgoń"
Z dnia: 24 marca 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/9/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Przezmark"
Z dnia: 24 marca 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/10/09 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat w szkołach na terenie gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 24 marca 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr II/11/09 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
Z dnia: 24 marca 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr II/12/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009
Z dnia: 24 marca 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała III/13/09 w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 24 kwietnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała III/14/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009
Z dnia: 29 kwietnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr III/15/09 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia do przeliczenia wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.
Z dnia: 29 kwietnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.
    Więcej...

Uchwała nr III/16/09 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 29 kwietnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr IV/17/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009
Z dnia: 23 czerwca 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IV/19/09 w sprawie uchwały nr IV/6/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu
Z dnia: 23 czerwca 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr IV/22/09 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 23 czerwca 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IV/23/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Z dnia: 23 czerwca 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr V/24/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009
Z dnia: 28 sierpnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr V/25/09 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
Z dnia: 28 sierpnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr V/26/09 W sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. Program aktywizacji społeczno — zawodowej w gminie Stary Dzierzgoń „UWIERZ W SIEBIE - POMÓŻ INNYM", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Budżet Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 28 sierpnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr V/27/09 Akt o podziale samorządowej instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu.
Z dnia: 28 sierpnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życic po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2010 r.
    Więcej...

Uchwała nr VI/28/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu.
Z dnia: 25 września 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr VI/29/09 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/09 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24.03.2009
Z dnia: 25 wrzesnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VI/30/09 w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzierzgoń do projektu Konsorcjum Klaster Zielona Energia
Z dnia: 25 wrzesnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/31/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009
Z dnia: 29 października 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/32/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stary Dzierzgoń na zadanie „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubochowo".
Z dnia: 29 października 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/33/09 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 29 października 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VII/34/09 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Z dnia: 29 października 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała nr VII/35/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009
Z dnia: 27 listopada 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VIII/36/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Z dnia: 27 listopada 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2010.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/ 37/09 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w roku 2010
Z dnia: 27 listopada 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/38/09 w sprawie opłaty od posiadaniu psów na rok 2010
Z dnia: 27 listopada 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
    Więcej...

Uchwała nr VIII/39/09 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2010
Z dnia: 27 listopada 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VIII/40/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2010
Z dnia: 27 listopada 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/41/09 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 27 listopada 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr VIII/42/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 27 listopada 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IX/43/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na rok 2010
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr IX/44/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2010 rok
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
    Więcej...

Uchwała nr IX/45/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Starym Dzicrzgoniu na 2010 rok
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku
    Więcej...

Uchwała nr IX/46/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IX/47/09 przejęcia zadań powiatu na podstawie porozumień
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IX/48/09 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzierzgoń
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku
    Więcej...

Uchwała nr IX/49/09 w sprawie oddania w używanie w drodze bezprzetargowej działki gruntu
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IX/50/09 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IX/51/09 zmieniająca uchwałę nr VIII/41/09 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 27.11.2009r. w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IX/52/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr IX/53/09 w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Z dnia: 30 grudnia 2009
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010
    Więcej...

Uchwała nr I/1/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzoń związanego z realizacją wydatków majątkowych
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/2/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/3/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków bieżących
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/4/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/5/10 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Stary Dzierzgoń na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/6/10 w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i firzycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr I/7/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania na raty należności pieniężnych Gminy Stary Dzierzgoń oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr I/8/10 w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych o uznanie za ochronnw Nadleśnictwa Dobrocin
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/9/10 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/09 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2010 rok
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/10/10 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/09 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2010 rok
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/11/10 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/12/10 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/13/10 w sprawie wynajęcia dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o. o. "HALANDIL" na okres 3 miesięcy lokalu mieszkalnego.
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/14/10 w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/15/10 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2010 r.
Z dnia: 19 marca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
    Więcej...

Uchwała nr II/16/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 30 kwietnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/17/10 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 30 kwietnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/18/10 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Stary Dzierzgoń z przeznaczeniem na realizowane w 2010 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Stary Dzierzgoń, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
Z dnia: 30 kwietnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/19/10 w sprawie uczczenia 90 rocznicy Plebiscytu na Powiślu przypadającej w 2010 roku
Z dnia: 30 kwietnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr II/20/10 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Stary Dzierzgoń "UWIERZ W SIEBIE - POMÓŻ INNYM", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Pogramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Budżetu Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 30 kwietnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr III/21/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
Z dnia: 18 czerwca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr III/22/10 w sprawie zmiany uchwały zmiany uchwały nr VII/32/09 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stary dzierzgoń na zadanie "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubochowo"
Z dnia: 18 czerwca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr III/23/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Z dnia: 18 czerwca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia z mocą od 1 czerwca 2010
    Więcej...

Uchwała nr III/24/10 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 18 czerwca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr III/25/10 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 18 czerwca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr III/26/10 zmieniająca uchwałę Nr II/12/04 Rady Gminy w Starym DZierzgoniu z dnia 20.04.2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skaład mieszkaniowego zasobu gminy
Z dnia: 18 czerwca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr III/27/10 sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uznanie za zasdną skargę na działalność Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 18 czerwca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr III/28/10 w sprawie zatwierzdzenia zmian " Planu Odnowy miejscowości Stary Dzierzgoń"
Z dnia: 18 czerwca 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr IV/29/10 w sprawie zamiany budżetu gminy na rok 2010
Z dnia: 27 sierpnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr IV/30/10 w sprawie zmiany uchwały nr VI/28/09 Rady Gminy Stary DZierzgoń z dnia 25.09.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu
Z dnia: 27 sierpnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr IV/31/10 w sprawie ustalenia wyskości stawki procentowej opłaty adiackiej, naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci w wyniku podziału nieruchomości oraz w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej
Z dnia: 27 sierpnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr IV/32/10 w sprawie utworzenia Zespołów Wychowania Przedszkolnego w gminie Stary Dzierzgoń
Z dnia: 27 sierpnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr IV/33/10 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 27 sierpnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr IV/34/10 w sprawie zbycia nieruchomości
Z dnia: 27 sierpnia 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr V/35/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
Z dnia: 28 września 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr V/36/10 w sprawie uchylenia uchwały nr I/2/10 Rady Gminy Stary DZierzgoń z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego daficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 28 września 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr V/37/10 w sprwie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizację projektu " Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powisla"
Z dnia: 28 września 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr V/38/10 w sprawie zmniejszenia kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych
Z dnia: 28 września 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr V/39/10 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 28 września 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr V/40/10 w sprawie zatwierdzenia zmian " Planu Odnowy miejscowości Stary Dzierzgoń"
Z dnia: 28 września 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr V/41/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 28 września 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr V/42/10 w sprawie przystąpienia do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Z dnia: 28 września 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr VI/43/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
Z dnia: 29 października 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr VI/44/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stary Dzierzgoń
Z dnia: 29 października 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

Uchwała nr VI/45/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2011
Z dnia: 29 października 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/46/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Z dnia: 29 października 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/47/10 w sprawie ustalenia stwek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Z dnia: 29 października 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2011
    Więcej...

Uchwała nr VI/48/10 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2011
Z dnia: 29 października 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/49/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w roku 2011
Z dnia: 29 października 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała nr VI/50/10 w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu
Z dnia: 29 października 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku
    Więcej...

Uchwała nr VI/51/10 w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespłów Wychowania Przedszkolnego w gminie stary Dzierzgoń
Z dnia: 29 października 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała VII/52/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
Z dnia: 10 listopada 2010
Wydane przez: Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Data wejścia w życie: z dniem podjecia
    Więcej...

© 2003 Internet-Info