BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje ogólne
Ilość odsłon: 9234

Gmina: Stary Dzierzgoń

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Kod terytorialny: 2216032

Kod pocztowy: 82-450 Stary Dzierzgoń

Gmina Stary Dzierzgoń położona jest we wschodniej części woj. pomorskiego w odległości około 40 km od Elbląga 10 km od Dzierzgonia, 30 km od Malborka i 28 km od Sztumu. Położona jest w obrębie Pojezierza Iławskiego.

Sąsiednie gminy: Dzierzgoń, Małdyty, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Rychliki, Susz, Zalewo

Drogi dojazdowe – krajowe

Nr 16 - Dolna Grupa - Grudziądz - Iława - Ostróda - Olsztyn - Mrągowo - Ełk - Augustów - Ogrodniki > Granica Państwa (PL-LT)

Nr 22 - Granica Państwa (PL-D) > Kostrzyn - Gorzów Wielkopolski - Wałcz - Człuchów - Starogard Gdański - Malbork - Elbląg - Grzechotki > Granica Państwa (PL-RUS)

Drogi dojazdowe – wojewódzkie

Nr 515 - Malbork - Dzierzgoń – Susz

Nr 521 - Kwidzyn - Prabuty - Susz - Iława

Obszar gminy Stary Dzierzgoń leży w obrębie fizyczno – geograficznego makroregionu Pojezierza Iławskiego, jednak niewielki skrawek północno- zachodniej części gminy można zaliczyć do krajobrazów żuławskich, przy przyjęciu za wyznacznik granicy Żuław poziomicę 10 m n.p.m

Ogólne cechy przestrzeni gminy to: powierzchnia 185,86 km2; deniwelacje w skali gminy około 128 m (skrajne wysokości bezwzględne to: około 5 m n.p.m w północno – zachodniej części gminy i około 133 m npm w północno wschodniej części); deniwelacje lokalne dochodzące do 20-30 m; urozmaicona rzeźba terenu – łącznie typ rzeźby falistej i wysokofalistej oraz pagórkowatej i wysokopagórkowtej zajmuje około 40% powierzchni gminy; nierównomierne rozmieszczenie lasów; nierównomiernie rozwinięta sieć hydrograficzna; wyraźnie wykształcone i lokalne głęboko wcięte doliny rzeczne (Dzierzgoń, Dzierzgonka, Brzeźnica); położenie na pograniczu strefy występowania jezior (południowa część gminy); zróżnicowanie cech klimatu miejscowego, uwarunkowane głównie rzeźbą, warunkami wodnymi i układem przestrzennym lasów ; występowanie obszarów i obiektów cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną; względny dobry stan ogólny środowiska przyrodniczego – nie występują tu znaczące zagrożenia, będące gdzie indziej skutkami intensywnej działalności gospodarczej i urbanizacji; lokalne zagrożenia środowiska związane głównie z gospodarką komunalną (ścieki, odpady) i rolnictwem;

Południowa część gminy należy do terenów o szczególnych walorach ekologicznych, najcenniejszych przyrodniczo zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. W Koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - Polska, tereny te znajdują się w obszarze węzła ekologicznego międzynarodowej rangi. W 1993 r. objęto je ochrona prawna, włączając w granice Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego utworzonego r. Obszarowa forma ochrony objęta jest także północna i wschodnia część gminy, wchodząca w skład obszaru chronionego krajobrazu rzeki Dzierzgoń.

Południowa część terenu gminy leży w zasięgu projektowanej strefy ochronnej wstępnie udokumentowanego, Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP Nr 210. Wymagana jest szczególna ochrona zasobów wód podziemnych, także z uwagi na występujące tu obszary o zwiększonej infiltracji wgłębnej.

Lesistość gminy wynosi ok. 20 %, kompleksy leśne koncentrują się w południowym i zachodnim fragmencie terenu gminy.

Więcej informacji na http://starydzierzgon.pl
    Więcej...

© 2003 Internet-Info